Professionel rådgivning om skydefaciliteter

Professionel rådgivning om skydebaner og faciliteter

Skydebaneforeningen Danmark yder rådgivning om

⮕ Renovering / etablering af skydebaner
⮕ Miljøgodkendelser
⮕ Støjberegninger
⮕ Ansøgning om lån og tilskud
⮕ Energirigtige faciliteter
⮕ Samarbejdspartnere
⮕ Udviklingsmuligheder
⮕ Juridiske problemstillinger


til kommuner og skytteforeninger, der er medlem af en landsdelsforening under DGI Skydning samt skydebaneforeninger.

Gode råd til foreninger ifm. skydebanebyggeri

Rådgivningsteamets store ønske og drøm er, at skydebanerne i Danmark er nogle af de bedste i verden. Derfor vil vi meget gerne besøge jer og hjælpe jer med, at I bliver den næste moderne bane. Som forening bør I derfor gøre jer store strategiske overvejelser omkring jeres skydebanefaciliteter, inden I søger om skydebanerådgivning ved os, så vi sammen kan skabe tidssvarende og fleksible faciliteter.

Ethvert projekt gennemføres af selve foreningen. Skydebaneforeningen Danmarks rolle er udelukkende rådgivende.

Økonomisk forventes skytteforeningen, der ansøger om tilskud og lån, at have en fornuftig økonomi - herunder at kontingentet er af et vist niveau, at der er tænkt på opsparing og vedligehold, og at foreningen har overvejet fremtidige driftsbesparelser.

Foreningen bør forholde sig til følgende overvejelser og spørgsmål, inden der søges om rådgivning ved Skydebaneforeningen Danmark:

 • Skyttekonsulenten i DGI’s Landsdelsforening inddrages ved projektets spæde start
 • Er kommunen kontaktet / inddraget?
 • Hvem ejer den nuværende skydebane? Ligger den i lejede lokaler (fx en hal eller skole) eller ejer skytteforeningen bygninger og jorden? – hvis du/I ikke ved det, er det nødvendigt at finde ud af det
 • Hvor mange medlemmer har foreningen - fordelt på børn og voksne?
 • Hvor mange frivillige / hjælpere er tilknyttet foreningen?
 • Er foreningen stævneaktiv – DGI aktiviteter?
 • Er der andre skytteforeninger, som der kan samarbejdes med? - i bekræftende fald, hvor mange medlemmer har den / eller de andre foreninger? Og hvad er afstanden til den eller deres skydefaciliteter?
 • Økonomi – Hvordan vil I beskrive jeres økonomiske situation – størrelsen af medlemskontingent, opsparing eller andre aktiver
 • Har I overvejet at samarbejde med andre brugere af faciliteterne?

Før Skydebaneforeningen Danmark bevilliger større lån eller tilskud skal foreningen have gjort sig nøje strategiske overvejelser omkring projektet og opfylde én eller flere af nedenstående krav:

Samarbejde

med kommunen og evt. med haller og andre interessenter

Synlighed

- hvor mange i kommunen ved fx at skytteforeningen eksisterer?

Brugere

- hvilke andre foreninger og / eller idrætter vil kunne benytte faciliteterne?

Drift

- indgår andre brugere i driften af faciliteten, fx hvis det kan aftales, at hallen er med til at vedligeholde og dermed betale for ventilationsanlægget?

Facilitetsudvikling og nytænkning 

- kan faciliteten benyttes til andet end skydning?

Foreningen skal vurdere projektets omfang og prioritering af udskiftning / renovering af foreningens faciliteter, fx

 • Ventilationsanlægget – lever det nuværende anlæg op til SKBF.DK’s anbefalinger?
 • Rengøringsvenlige overflader – vægge, gulve m.m. vaskbare overflader?
 • Hæve-/sænkeborde – er der plads til at etablere nye hæve-/sænkeborde (min. 95 cm i bredden og 2 ½ meter standpladsdybde)?
 • Kuglefang
 • Våbenopbevaring / våbenboks / alarm
 • Opholdslokalerne – er der mulighed for at vaske hænder, inden skytten træder ind i opholdslokalet fra skydeområdet?
 • Kan skydninger følges fra opholdslokalerne – via vinduer eller skærm?
 • Handicapvenlige adgangsforhold – både i forhold til opholdslokaler, skydebanen og toiletforholdene?
 • Markeringsanlæg

Når Skydebaneforeningen Danmark modtager en henvendelse om renovering / etablering af en skydebane, indledes rådgivningen med en afdækning af fakta om skytteforeningen, lokale behov, muligheder og udfordringer.

Det er derfor vigtigt, at I som forening har forberedt jer på det møde, foreningen skal have med Skydebaneforeningen Danmarks rådgivningsteam, og at I har tænkt over en masse forskellige ting.

Se ovenstående punkter og brug det gerne som en slags tjeklister.

Hvis foreningens faciliteter lever op til Skydebaneforeningen Danmark's anbefalinger – og jeres ansøgning ”blot” omhandler en mindre opdatering af fx alarmanlæg, er det vigtigt at beskrive dette i ansøgningsskemaet, således at vi giver jer den korrekte rådgivning – og dermed bruger ressourcerne bedst muligt.

 

 

Kontakt rådgivningsteamet ved Skydebaneforeningen Danmark på

 

 

email   raadgivning@skbf.dk

 

call   +45 76 65 67 00

(tryk 1 for rådgivning)

 

 

 

Lån og tilskud til skydebaner

Foreninger, der vil renovere eller bygge nyt, kan søge om tilskud. Det kræver dog, at Skydebaneforeningen Danmarks anbefalinger til ventilation er etableret -  se bogen om 15m skydebaner. Skydebaneforeningen Danmark støtter også udgifter til renovering/etablering af ventilation – se brochuren "Et sundt skydemiljø".

Ansøgninger skal derfor altid vedlægges dokumentation for at ventilationsanlægget lever op til anbefalingerne, eller at renoveringen betyder, at ventilationsanlægget kommer til at overholde anbefalingerne. 

Husk også at søge eksterne midler

Det er vigtigt, at foreninger også søger om økonomisk støtte til projektet ved kommunen og andre relevante aktører, som fx fonde, puljer, LAG m.m.

Ansøgninger til skydebaneudvalget

Ansøgninger om rådgivning:

Skal ske på mail til raadgivning@skbf.dk med angivelse af projekt/problem, kontaktoplysninger og en uddybelse af, hvordan rådgivningen og den efterfølgende udvikling kan føre til øget anvendelse af faciliteterne. Skydebaneforeningens Danmarks rådgivningsteam behandler ansøgningerne løbende.

Ansøgning om tilskud og lån:

Kræver et skema, som skal rekvireres hos Skydebaneforeningen Danmark via raadgivning@skbf.dk. Beskriv ganske kort, hvad der søges lån og tilskud til. Ansøgningerne behandles af Skydebaneudvalget. Bemærk derfor nedenstående ansøgningsfrister.


Ansøgningsfrist:      9. januar 2024
Ansøgningsfrist:      27. februar 2024
Ansøgningsfrist:      7. maj 2024
Ansøgningsfrist:      1. oktober 2024

Hvem er med i Skydebaneudvalget?

Skydebaneudvalget (også kaldet SBU) består af frivillige medlemmer udpeget af bestyrelsen, formanden for Skydebaneforeningen Danmark samt administrative medarbejdere. Udvalgets opgave er at behandle ansøgninger om rådgivning og ansøgninger om tilskud og lån til endnu ikke-påbegyndt skydebanebyggeri.

Frank Lyngsø

Formand i bestyrelsen og Skydebaneudvalget

mailfrl@niras.dk

Bjarne Veile

Medlem af Skydebaneudvalget

mailbjarne-veile@outlook.dk

Børge Paulsen

Medlem af Skydebaneudvalget

mailbpa@bbsyd.dk

Søren Tolstrup

Medlem af Skydebaneudvalget

mailsoren.tolstrup@hotmail.com

Kim Scharbau

Medlem af Skydebaneudvalget

mailkim.scharbau@hotmail.com

Inspiration fra skytteforeninger fra hele Danmark

Skytteforeninger, som allerede har fået bygget eller renoveret sine skydebaneanlæg, deler her ud af erfaringer og viden om opførelser af nye topmoderne skyttecentre.

Download teknisk materiale

Skydebaneforeningen Danmarks videnbank indeholder inspirationsmateriale, vejledninger, tegninger og foldere, som foreninger frit kan downloade. Du finder blandt andet vejledninger og standardtegninger, som beskriver, hvordan man etablerer, indretter og vedligeholder skydebaner på henholdsvis 15 meter, 25 meter og 50 meter.

Se teknisk materiale

keyboard_arrow_up